Kurs języka polskiego dla obcokrajowców/«Начальный курс польского языка для иностранцев»/«Початковий курс польської мови для іноземців»

Doradztwo Biznesowe Horyzont zaprasza wszystkich zainteresowanych na podstawowy Kurs języka polskiego dla obcokrajowców Kurs składa się z 15 godzin Podstawowe informacje: Start w kwietniu 15 godzin 2 razy w tygodniu: środa, piątek od godziny 14.00 60 min czas trwania lekcji Ilość osób w grupie: 15 osób Program szkolenia: Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego-nauka czytania i pisania po polskiego Ogólne zasad wymowy Osłuchiwanie się z językiem polskim Tłumaczenie krótkich tekstów Scenki sytuacyjne (w sklepie, w domu, na dworcu, u lekarza, w urzędzie….itp.) Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie OCWP ul. Szkolna 24 63-400 Ostrów Wielkopolski Kurs języka polskiego poprowadzi Zhanna Petrashevich – nauczyciel, wykładowca, lektor, koordynator do spraw cudzoziemców, wolontariusz. Kontakt: Telefon komórkowy: […]

Humanitarna pomoc dla Ukrainy

Humanitarna pomoc dla Ukrainy

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony rządowej www.pomagamukrainie.gov.pl, która koordynuje pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy. Przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne zainteresowane udzieleniem pomocy, uzyskają tu informacje jak pomóc. Na portalu znajduje się również specjalna zakładka dla osób oraz organizacji potrzebujących wsparcia. Formularz określa formę pomocy: wsparcie materialne, w tym przekazywanie żywności, chemii, środków medycznych i opatrunkowych, koców, śpiworów, łóżek polowych, odzieży, produktów niezbędnych dla dzieci; pomoc związana z udzieleniem miejsca zamieszkania lub schronienia; wsparcie w zakresie przewożenia pomocy na terytorium Ukrainy, ale także i potrzebujących osób; wsparcie osobiste w postaci wolontariatu; pomoc psychologiczna; pomoc prawna Wsparcie dla Ukrainy będzie przekazywane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i innych instytucji państwa, a także ze […]

Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo, W związ­ku z agre­sją Ro­sji na Ukra­inę in­for­mu­je­my, że Okrę­go­wa Izba Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu udzie­la nie­od­płat­nych in­for­ma­cji praw­nych oby­wa­te­lom Ukra­iny. Za­pra­sza­my do sko­rzy­sta­nia w for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go: https://forms.of­fi­ce.co­m/r/nKkMszYc­tK ko­or­dy­na­tor ak­cji r.pr. Mi­chał Bru­kwic­ki   У зв’язку з агресією Росії проти України повідомляємо, що Окружна Палата Правових Радників у Познані надає громадянам України безоплатну правову інформацію. Скористайтеся контактною формою: https://forms.of­fi­ce.co­m/r/nKkMszYc­tK координатор дій правовий радник Міхал Бруквіцькі   Strona OIRP: Pomoc prawna dla Ukrainy  

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Szanowni Państwo, Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy przekazana przez Kancelaria Radcy Prawnego Martyna Ludwiczak „Obecnie imigrantom zaleca się nieskładanie wniosków o objęcie ochroną międzynarodową lub azyl. Wszyscy uciekający przed wojną wpuszczani są do polski na podstawie art. 32 Ustawy o cudzoziemcach i ich pobyt jest legalny przez 15 dni – do tego czasu sprawy pobytowe ma uregulować TZW. „SPECUSTAWA”, nad którą pracuje rząd”