Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo, W związ­ku z agre­sją Ro­sji na Ukra­inę in­for­mu­je­my, że Okrę­go­wa Izba Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu udzie­la nie­od­płat­nych in­for­ma­cji praw­nych oby­wa­te­lom Ukra­iny. Za­pra­sza­my do sko­rzy­sta­nia w for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go: https://forms.of­fi­ce.co­m/r/nKkMszYc­tK ko­or­dy­na­tor ak­cji r.pr. Mi­chał Bru­kwic­ki   У зв’язку з агресією Росії проти України повідомляємо, що Окружна Палата Правових Радників у Познані надає громадянам України безоплатну правову інформацію. Скористайтеся контактною формою: https://forms.of­fi­ce.co­m/r/nKkMszYc­tK координатор дій правовий радник Міхал Бруквіцькі   Strona OIRP: Pomoc prawna dla Ukrainy  

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Szanowni Państwo, Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy przekazana przez Kancelaria Radcy Prawnego Martyna Ludwiczak „Obecnie imigrantom zaleca się nieskładanie wniosków o objęcie ochroną międzynarodową lub azyl. Wszyscy uciekający przed wojną wpuszczani są do polski na podstawie art. 32 Ustawy o cudzoziemcach i ich pobyt jest legalny przez 15 dni – do tego czasu sprawy pobytowe ma uregulować TZW. „SPECUSTAWA”, nad którą pracuje rząd”