Podmiot (pracodawca), który zamierza powierzyć wykonywanie pracy pracownikowi z Ukrainy musi w pierwszej kolejności złożyć wniosek (formularz) o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Na podstawie złożonego wniosku Podmiot musi uzyskać decyzje od wojewody o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy (test rynku pracy) lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. (w tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec).

Decyzja wydawana jest w ciągu:

  • 14 dni w przypadku braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
  • do 21 dni w przypadku przeprowadzania rekrutacji na podstawie złożonej oferty przez pracodawcę

Test rynku pracy nie jest wymagany w następujących przypadkach:

  • wykonywana praca jest na liście zawodów deficytowych (zamieszczane w rozporządzeniu wojewody)
  • pracodawca chce przedłużyć zezwolenie na pracę dla już zatrudnionego cudzoziemca na tym samy stanowisku
  • wykonywana praca jako pomoc domowa dla osób fizycznych w gospodarstwie domowym lub praca pielęgniarsko-opiekuńcza
  • obywatele wykonujący pracę w Polsce przez minimum 3 miesiące na podstawie Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – wówczas pracodawca może wystąpić o zezwolenie na pracę dla tego cudzoziemca
  • inne

Wniosek o zezwolenie na pracę tutaj

Więcej informacji na temat zezwoleń na pracę tutaj