Obywatele Ukrainy mogą ubiegać się pracę w Polsce na postawie Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w każdej branży bez obowiązku ubiegania się o zezwolenie na pracę.

Procedura:

 • Pracodawca rejestruje oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Polsce właściwym dla siedziby firmy. Oświadczenie musi być zarejestrowane przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez cudzoziemca u tego Pracodawcy.
 • Oświadczenie musi być złożone na urzędowym druku udostępnianym na stronie PUP i zawierać następujące informacje:
  • Datę wystawienia;
  • podpis i pieczątkę osoby odpowiedzialnej w PUP;
  • nazwę firmy zapraszającej;
  • podpis pracodawcy;
  • imię, nazwisko, rok urodzenia, serię i numer paszportu zagranicznego osoby zapraszającej;
  • cel i czas trwania wizyty (daty, liczby dni i wyjazdów).

Oryginał oraz kopia Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi niezbędna jest do ubiegania się o wizę typu D – w celu wykonywania pracy w Polsce w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. O wizę na podstawie podpisanego i zarejestrowanego w PUP oświadczenia może ubiegać się tylko i wyłącznie osoba w nim wymieniona.

Obywatel Ukrainy może wykonywać pracę w Polsce na podstawie oświadczenia wówczas gdy uzyska tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy:

 • wizę (z wyjątkiem wizy turystycznej oraz wiz wydanych na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 22 i 23 ustawy o cudzoziemcach)
  lub
 • zezwolenie na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach)
  lub
 • wizę lub dokument pobytowy wydane przez inne państwo obszaru Schengen lub pobyt na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2
  lub
 • art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach
  lub
 • na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie był uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.
  lub
 • pobyt na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie był uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.

Obowiązki podmiotu powierzającego pracę:

 • Pracodawca powinien sprawdzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez cudzoziemca czy posiada on dokument uprawniający do pobytu w Polsce oraz przechowywać kopię tego dokumentu przez cały okres trwania umowy.
 • Do legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca w Polsce niezbędne jest pisemne podpisanie z nim umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych i odprowadzanie z tytułu tej umowy zaliczki na podatek dochodowy chyba, że inne przepisy zwalniają z tego obowiązku.
 • W ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca w Polsce, Pracodawca ma obowiązek zgłosić cudzoziemce do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego co w przypadku umowy o prace pozwoli cudzoziemcowi korzystać z bezpłatnej służby zdrowia w Polsce.

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca na okres dłuższy niż 6 miesięcy, może już po upływie 3 miesięcy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego pracownika wówczas nie jest wymagany test rynku pracy.