Planując pobyt ta terenie RP dłuższy niż 90 dni (w celu wykonywania pracy), należy złożyć wniosek o wizę narodową typu „D” w Konsulacie lub w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) nie później niż tydzień przed planowaną podróżą. Maksymalny okres ważności wizy tupu „D” to rok.

Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o wizę typu „D” jest uzyskanie dokumentu będącego podstawą do wykonywania pracy na terenie RP:

  • Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

   lub
  • zezwolenia na pracę Dokument ten należy uzyskać od pracodawcy, który zamierza zatrudnić do pracy cudzoziemce na terenie RP.

Co należy zrobić?

W celu złożenia wniosku o wizę należy:

  • zarejestrować formularz na stornie Konsulatu www.e-konsulat.gov.pl (należy wybrać odpowiedni Konsulat). Następnie wypełniony formularz należy wydrukować, dołączyć wymagane załącznik i złożyć w Konsulacie wybranym podczas rejestracji formularza.

   lub

  • Wnieść opłatę za usługę PPWW w dowolnym oddziale Kredo Banku lub Idea Banku znajdujące się na terenie obwodu obsługiwanego przez odpowiedni Konsulat Generalny.

   Kredo Bank oddziały

   Idea Bank oddziały

   Po dokonaniu opłaty (po 24 h) należy umówić wizytę w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) w celu złożenia wniosku wizowego. W PPWW termin wizyty możemy ustalić telefonicznie lub online.

   UWAGA! Wniosek należy złożyć w odpowiednim PPWW wg właściwości terytorialnej sprawdź.

   Lista niezbędnych dokumentów jaką należy złożyć by otrzymać wizę:

   • Wypełniony formularz wniosku wizowego wraz z fotografią
   • Paszport zagraniczny oraz kopia pierwszej strony
   • Oświadczenie o posiadaniu innych paszportów bądź ich braku
   • Paszport wewnętrzny (oryginał + kserokopia)
   • Dokument zawartego ubezpieczenia zdrowotnego (oryginał + kserokopia)
   • Dokument potwierdzający główny cel podróży:
    • Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (oryginał i kopia) zarejestrowane w PUP w Polsce – w przypadku zamiaru wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy

     Lub

    • Zezwolenie na pracę zarejestrowanego w Urzędzie Wojewódzkim (oryginał i kopia) zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2014 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 2 ust 1 pkt 43a.

     PPWW przesyła wniosek wizowy do Konsulatów Generalnych Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie do oceny i decyzji.

UWAGA! Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu do Polski o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

Więcej informacji na temat wiz znajdą Państwo na stronie www.polandvisa-ukraine.com