W celu wykonywania pracy w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę, w rozumieniu art. art. 2 ust 1 pkt. 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Pracodawca występuje o wydanie zezwolenia dla cudzoziemca, któremu chce powierzyć wykonywanie pracy.

Co należy zrobić:

 • Zarejestrować zezwolenie w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na prowadzoną działalność
 • Wojewoda wydaje zezwolenie, które zawiera następujące informacje:
  • Numer kancelaryjny
  • nazwę i adres pracodawcy
  • imię i nazwisko pracownika
  • datę i miejsce urodzenia pracownika
  • obywatelstwo pracownika
  • stanowisko pracy
  • prawną formę zatrudnienia
  • wynagrodzenie
  • ważność zezwolenia
  • pieczęć urzędu
  • pieczątkę i podpis upoważnionego urzędnika
  • potwierdzenie odbioru zezwolenia

   Na podstawie zezwolenia od Wojewody wizy wydawane są osobie w nim wymienionej.

Zezwolenie wydawane jest w 3 egzemplarzach, jeden pozostaje w urzędzie natomiast dwa otrzymuje pracodawca. Pracodawca jest zobowiązany przekazać jedno zezwolenie cudzoziemcowi na którego jest ono wystawione.

Zezwolenie wydawane jest na czas określony jednak nie dłuższy niż 3 lata.

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania powinno zostać wydane w ciągu 1 miesiąca.

Ile kosztuje zezwolenie:

 • 50 zł w przypadku zezwolenia nie przekraczającego okresu 3 miesięcy wykonywania pracy przez cudzoziemca
 • 100 zł w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi powyżej 3 miesięcy