Pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

W związ­ku z agre­sją Ro­sji na Ukra­inę in­for­mu­je­my, że Okrę­go­wa Izba Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu udzie­la nie­od­płat­nych in­for­ma­cji praw­nych oby­wa­te­lom Ukra­iny. Za­pra­sza­my do sko­rzy­sta­nia w for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go: https://forms.of­fi­ce.co­m/r/nKkMszYc­tK

ko­or­dy­na­tor ak­cji

r.pr. Mi­chał Bru­kwic­ki

 

У зв’язку з агресією Росії проти України повідомляємо, що Окружна Палата Правових Радників у Познані надає громадянам України безоплатну правову інформацію. Скористайтеся контактною формою: https://forms.of­fi­ce.co­m/r/nKkMszYc­tK

координатор дій

правовий радник Міхал Бруквіцькі

 

Strona OIRP:

Pomoc prawna dla Ukrainy