Pożyczka na samozatrudnienie ,,Wsparcie w Starcie”

Jeśli nie prowadziłeś działalności gospodarczej i nie pozostawałeś w okresie zawieszenia wykonywania tej działalności w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz jesteś:

 • zarejestrowanym bezrobotnym lub
 • zarejestrowanym poszukującym pracy, niezatrudnionym i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
 • studentem ostatniego roku studiów wyższych niezatrudnionym i niewykonującym innej pracy zarobkowej lub
 • poszukującym pracy opiekunem osoby z niepełnosprawnością lub
 • poszukującym pracy, którego średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

 

Jeżeli planujesz prowadzić swoją działalność z innymi osobami w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników może indywidualnie otrzymać pożyczkę.

  • Aktualna maksymalna wartość pożyczki: 162.947,60 zł (jednostkowa wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)
  • Oprocentowanie stałe:
   • 0,1 stopy redyskonta weksli NBP0,58% dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych oraz dla poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnościami
   • 0,25 stopy redyskonta weksli NBP1,45% dla pozostałych osób
  • Okres spłaty: do 7 lat
  • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
  • Zabezpieczenie: Weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych, inne ustalane indywidualnie
  • W ramach pożyczki możesz finansować:
   • zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów i usług, infrastruktury, środków transportu niezbędnych do rozpoczęcia działalności,
   • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz, opłaty za wynajem lokalu).

Umowa pożyczki zawierana jest po rozpoczęciu prowadzenia przez pożyczkobiorcę działalności.
Pożyczkobiorca podejmuje działalność na podstawie pozytywnej oceny wniosku o pożyczkę.

 • Pożyczka na samozatrudnienie podlega jednorazowo umorzeniu w części równej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowanego w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, jednak nie wyższej niż 50% wartości pożyczki, na wniosek pożyczkobiorcy.

Potrzebujesz wniosek ?

Napisz do nas!

wnioski@doradztwohoryzont.pl
792 650 560; 733 002 552