Wypełnianie wniosków o dofinansowanie z ZUS

INFORMACJA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) Doradztwo Biznesowe Horyzont Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Doradztwo Biznesowe Horyzont Sp. z o.o.

ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
NIP: 622-280-25-59, KRS: 0000666552
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał Spółki: 45 000 zł

Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 16015
tel.: 62 736 11 60 wew.20;
tel. kom. 733002552
www.doradztwohoryzont.pl

2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Kandydatów do pracy i Pracowników przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.doradztwohoryzont.pl lub formularzy i dokumentów aplikacyjnych składanych w siedzibie Agencji:
a) dla celu procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c) w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Administrator wskazuje, iż uzasadnionym interesem jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
3. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w procesie lub procesach rekrutacji.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych osobowych na warunkach wynikających z RODO.
5. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu w celu prawidłowej realizacji usług wyłącznie trzem grupom:
a) osobom upoważnionym przez Administratora, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby mogli wykonywać swoje obowiązki
b) odbiorcom danych, tj. pracodawcom-użytkownikom
c) odbiorcom danych, którymi są podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata do pracy przez Administratora, a następnie przez okres 1 roku, na wypadek gdyby koniecznym było powtórzenie procesu rekrutacyjnego oraz w związku z realizacją usprawiedliwionego interesu Administratora opisanego w pkt. 2c).
W przypadku zaś wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 3 lata od momentu otrzymania aplikacji.
Wskazane okresy przetwarzania mogą zostać każdorazowo przedłużone o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
12. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod_agencja@ocwp.org.pl lub pisemnie (na adres siedziby Agencji). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

8-9 czerwca szkolenie ,,Wynagrodzenie w praktyce”

  Zapraszamy Państwa na szkolenie ,,Wynagrodzenie w praktyce” do Doradztwa Biznesowego Horyzont. Program: Składniki wynagrodzenia na liście płac Wynagrodzenie minimalne Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca