Wypełnianie wniosków o dofinansowanie z ZUS

Program
HoReCa

Program ten, adresowany do firm
mikro, małych i średnich, skupia się na finansowaniu zmian w produktach, usługach i umiejętnościach pracowników, mających na celu dywersyfikację działalności.

Dofinansowanie dla branży gastronomicznej, turystycznej, hotelarskiej czy kulturalnej

Można otrzymać bezzwrotną dotację do 540 tys. zł, pokrywającą nawet 90% inwestycji. Należy wykazać spadek obrotów o 30% w 2020 lub 2021 roku, oraz posiadać kod PKD z branży gastronomicznej, turystycznej lub hotelarskiej.

Nasza specjalność to pozyskiwanie kapitału unijnego na zakup nowoczesnego wyposażenia gastronomii, rozbudowę ogródka restauracyjnego, wdrożenie odnawialnego źródła energii czy montaż klimatyzacji w lokalu.

Środki z dofinansowania można przeznaczyć na:

 1. inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 2. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
 3. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Korzystając z dotacji możesz sfinansować np.:

 • zakup nowoczesnego wyposażenia gastronomii,
 • rozbudowę ogródka restauracyjnego,
 • wdrożenie odnawialnego źródła energii czy montaż klimatyzacji w lokalu.

Dofinansowanie to również szansa na zdywersyfikowanie zakresu działalności, np.:

 • wprowadzenie do oferty usług cateringowych,
 • rozszerzenie oferty kawiarni o zewnętrzny punkt gastronomiczny,
 • rozszerzenie oferty hotelu o organizację eventów na zewnątrz itp.

 

Okres realizacji inwestycji nie będzie mógł być dłuższy niż 12 miesięcy a inwestycja będzie musiała się zakończyć do 31 stycznia 2026 roku.

Wśród nowo ogłoszonej przez PARP listy kodów PKD znajdziemy:

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 
 • 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych, 
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów,
 • 91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 
 • 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Program HoReCa

Program ten, adresowany do firm mikro, małych i średnich, skupia się na finansowaniu zmian w produktach, usługach i umiejętnościach pracowników, mających na celu dywersyfikację działalności. Dofinansowanie dla branży gastronomicznej, turystycznej i hotelarskiej. Można otrzymać bezzwrotną dotację do 540 tys. zł, pokrywającą nawet 90% inwestycji. Należy wykazać spadek obrotów o 20% w 2020 lub 2021 roku. Kod PKD z działalności gastronomicznej, turystycznej lub hotelarskiej.

Dotacja LGD

Kwota dofinansowania LGD ma wynosić do 150 000 zł. Jednak nie sfinansuje więcej niż 65 proc. kosztów kwalifikowalnych. . Dotacje na obszary wiejskiej skierowane są pokrycie takich kosztów kwalifikowalnych jak m.in. • środki trwałe (nowe wyposażenie: w tym maszyny i urządzenia, w uzasadnionych przypadkach możesz sfinansować także środek transportu), • oprogramowanie, • patenty, czy licencje. Nie jest wymagany status osoby bezrobotnej. Można startować jako osoba zatrudniona, czy bierna zawodowo (np. emeryt). LGD jest jedną z nielicznych dotacji na założenie działalności gospodarczej dla osoby pracującej. Oczywiście dodatkowe punkty mogą otrzymywać osoby bezrobotne w tym długoterminowo bezrobotne.

Pożyczka Płynnościowa

Dla firm, których problemy powstały w trakcie pandemii (np. spadek obrotów, zatory płatnicze, zamknięcie branży). Najczęstsze elementy jakie są finansowane z pożyczki płynnościowej (pomocowej) to m.in zaległe raty kredytów, wynagrodzenia dla pracowników, regulacja zobowiązań wobec dostawców. Ogólnie jest to wsparcie w ramach przeciwdziałaniu COVID-19.

Pożyczka Rozwojowa

W przypadku pożyczek inwestycyjnych można sfinansować wydatki szeroko związane z rozwojem firmy. M.in. Wydatki na środki trwała, wydatki na roboty budowlane, wydatki na nowe urządzenia i maszyny, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp., zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Pożyczka Obrotowa

Pożyczka obrotowa jest produktem, z którym można sfinansować bardzo podobny zakres rzeczy jak przy pożyczce pomocowej, jednakże sytuacje przedsiębiorstwa powinna być dobra. Finansowanie można przeznaczyć m.in. zakup surowców i towarów handlowych; koszty stałe i bieżące firmy, m.in.: ubezpieczenia mienia firmy, koszty reklamy i promocji, koszty wynajmu, bieżącej obsługi prawnej, księgowej, koszty wynagrodzeń.

Pożyczka Dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) udzielana przez Stowarzyszenie OCWP ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w całym kraju.

Poszczególne etapy w drodze do uzyskania finansowania

Konstakt z naszym doradcą i omówienie potrzeb

wstępna weryfikacja zdolności klienta do uzyskania wsparcia

ustalenie warunków i podpisanie umowy

kompleksowe przygotowanie wniosku

odbiór wniosku przez klienta

rozliczenie za Usługę wypełnienia wniosku